Vnitřní řád

VNITŘNÍ ŘÁD ORDINACE PL PLZEŇSKÁ S.R.O


A. Povinnosti pacienta při poskytování zdravotních služeb


1. Dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup zdravotnickým personálem.
2. Pravdivě informovat ošetřující zdravotnický personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
3. Chovat se dle zásad slušného chování k zdravotnickým pracovníkům a řídit se jejich pokyny.
4. Dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům, jejich případným zákonným zástupcům, a zdravotnickým pracovníkům. Nikoho verbálně nenapadat, nekřičet ani nezvedat hlas.
5. Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
6. Řídit se tímto vnitřním řádem.

B. Registrace k praktickému lékaři pro dospělé


1. Ordinace PL Plzeňská s.r.o. (dále jen zdravotnické zařízení) poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze svým registrovaným pacientům.
2. Pacient může požádat o registraci ve zdravotnickém zařízení, jestliže je starší 18 let, a pokud uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace u jiného praktického lékaře. O přijetí registrace rozhoduje zdravotnické zařízení, stvrzena je podpisem registračního listu.
3. K registraci do zdravotnického zařízení se pacient musí vždy prokázat platným dokladem totožnosti a průkazem zdravotní pojišťovny.
4. V případě pacienta, který nemluví česky, je na pokyn zdravotnického personálu nutné, aby měl s sebou překladatele.

C. Provozní doba a ordinační doba


1. Provozní a ordinační doba je zveřejněna na vstupních dveřích do zdravotnického zařízení a na webových stránkách.
2. V této době jsou v ordinaci přítomni zdravotničtí pracovníci a poskytují zdravotní služby registrovaným pacientům.
3. Ordinační doba je rozdělena na hodiny pro nemocné a zdravé pacienty (preventivní prohlídky, očkování, administrativní úkony, vyšetření k posudkům).
4. Do zdravotnického zařízení pacient vstupuje v doprovodu maximálně 1 osoby.
5. Poslední pacient je ošetřen 30 minut před koncem ordinační doby.
6. Návštěvní služba není prováděna akutně, ale pouze po předchozí domluvě se zdravotnickým personálem.

D. Objednání na vyšetření


1. K vyšetření ve zdravotnickém zařízení se pacienti vždy objednávají. Ve výjimečných případech lze provést vyšetření pacienta i bez předchozí domluvy.
2. Čas, na který je pacient objednán, nepředstavuje čas, kdy pacient vstupuje do ordinace, ale čas, od kdy je pacient přítomen v čekárně.
3. Časové možnosti pro jednotlivá ošetření a prohlídky jsou omezené. Je tedy nutné požadavek co nejvíce specifikovat. Např. pokud se objednáte na standardní ošetření, nebude obvykle možné provést prohlídku k vystavení jakéhokoliv potvrzení (řidičský průkaz, zbrojní průkaz, příspěvek na péči apod.), a to proto, že každá prohlídka představuje jiný čas na sesterně a jiný u lékaře.
4. Respektujte, že pořadí pacientů určuje lékař. Skutečně se maximálně snažíme dodržovat časy objednání. Vzhledem k charakteru a chodu ambulance praktického lékaře může dojít k posunutí času objednání, někdy i o delší časový interval.

Příčiny mohou být různé:
1. Do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění od personálu akutní/přednostní ošetření.
2. Čas ošetření některého z předchozích pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi jiného jeho onemocnění.
3. Technické poruchy/výpadek proudu, vody, počítačové techniky aj. 4. Jiné nepředvídatelné situace.

Ponechejte si proto, prosíme, dostatečnou časovou rezervu v případě, že poté někam spěcháte. Objednaní pacienti mají přednost před neobjednanými, pokud nejsou klinické důvody, aby tomu bylo jinak. Neobjednaní pacienti s neakutními obtížemi musí vyčkat na volný čas v ordinační době nebo jsou zdravotní sestrou objednáni na určitý termín.

5. Ve výše uvedených situacích žádáme všechny čekající pacienty o pochopení a toleranci.
6. Pacienti se mohou na vyšetření objednat telefonicky nebo osobně ve zdravotnickém zařízení. Osobní a telefonické objednávky jsou možné pouze v průběhu provozní doby.
7. Zdravotnický personál se však musí primárně věnovat potřebám pacientů fyzicky přítomných a až poté může řešit telefonické případně osobní hovory. Je potřeba to vzít do úvahy při telefonickém kontaktování zdravotnického zařízení (tzn. zkoušet volat opakovaně)
8. Je nutné, aby se objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, předem omluvil a neblokoval tak rezervovaný čas jiným pacientům.

E. Průběh vyšetření


1. Pacienti čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku provozní a ordinační doby do jejího konce.
2. V čekárně se mohou pacienti připravit na vyšetření podle pokynů zdravotní sestry, která určuje po domluvě s lékařkou pořadí přítomných pacientů podle jejich objednání a naléhavosti ošetření. Během čekání mohou pacienti obvyklým způsobem používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. 3. Pokud má pacient akutní zdravotní obtíže vyžadující okamžitou zdravotní péči, je povinen to nahlásit zdravotní sestře.
4. Při vstupu do sesterny pacient vždy předkládá průkaz zdravotní pojišťovny.
5. Lékař provádí vyšetření zpravidla v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry nebo lékaře. Některá vyšetření (např. vyš. TK, odběry, převazy aj.) mohou být prováděna zdravotní sestrou v sesterně.
6. U žádné zdravotní služby poskytované zdravotnickým zařízením nevyžadujeme písemný souhlas pacienta vyjma případů, které výslovně stanoví zákon.
7. Doklad o dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN) vystavuje lékař na základě zjištění zdravotního stavu, nikoliv na žádost pacienta.
8. Pokud se pacient bez předchozí omluvy nedostaví na plánovanou kontrolu v době DPN, bude mu DPN v daném termínu ukončena.

F. Návštěva lékaře v bydlišti pacienta


1. O návštěvu lékaře v místě svého bydliště může registrovaný pacient požádat telefonicky nebo osobně během ordinační doby. Návštěvu lékař může vykonat až po skončení ordinační doby a v době, na které se pacient předem domluví se zdravotním personálem. Návštěva je uskutečněna pouze v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho přepravu do ordinace a zpět.
2. Pokud je to aspoň trochu možné, mělo by být v zájmu pacienta být vyšetřen raději v ordinaci než doma, neboť ve zdravotnickém zařízení jsou k dispozici další pomocné vyšetřovací metody. Oproti tomu na návštěvu k pacientovi si lékař může vzít jen základní vyšetřovací pomůcky.

G. Oznamování změn


1. Registrovaný pacient je povinen co nejdříve nahlásit zdravotnickému zařízení veškeré důležité změny týkající se osobních údajů (jméno, bydliště, telefon, e-mail a další) a pojištění (druh a změna pojišťovny).
2. Pacient je povinen informovat zdravotnické zařízení o plánované operaci, a tedy nutnosti provedení předoperačního vyšetření. Tuto skutečnost by měl nahlásit nejlépe hned poté, kdy se dozví termín své operace. Jen v takovém případě bude mít zdravotnický personál dostatek času naplánovat všechna potřebná předoperační vyšetření. Změny je možno nahlásit telefonicky nebo osobně v průběhu ordinační doby.

H. Zdravotnická dokumentace


1. Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient či jeho zákonní zástupci. Dokumentaci však nelze vynášet ze zdravotnického zařízení. Kopie si musí pacient pořídit přímo v ordinaci, a to za poplatek dle platného ceníku.
2. Pokud se pacient přeregistruje k jinému praktickému lékaři, zdravotnické zařízení pořizuje a odesílá novému registrujícímu lékaři na jeho žádost výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

I. Ostatní zásady a informace


1. V čekárně i na WC pacientů jsou umístěny odpadkové koše. Veškeré odpadky, prosíme, vyhazujte do těchto košů. Je zakázáno ničit a odnášet zařízení čekárny. Při poškození vnitřního zařízení ordinace a všech jejích příslušenství má zdravotnické zařízení právo vymáhat na pacientovi příslušnou náhradu za způsobenou škodu.
2. Pacienti by neměli s sebou vodit děti do zdravotnického zařízení, pokud to není nezbytně nutné. V ordinačních hodinách je čekárna plná nemocných lidí a je tedy vystaveno velkému riziku nákazy. V případě, že potřebujete přijít i s partnerem a nemáte hlídání, zvažte, zda by nebylo lepší s dítětem počkat někde jinde a v čekárně se prostřídat. Přítomnost dítěte nezaručuje přednostní ošetření.
3. Je zakázáno obtěžovat ostatní pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním. Pacienti by v čekárně ani v ordinaci neměli telefonovat, aby nerušili ostatní přítomné.
4. Naopak v čekárně mohou pacienti využívat bezplatné internetové připojení, jehož přihlašovací údaje jsou uvedeny na nástěnce.
5. Ceník služeb, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, najdou pacienti na našich internetových stránkách a v čekárně zdravotnického zařízení. Je jejich povinností uhradit cenu za výkon, který nehradí pojišťovna. Pokud pacient neví, zda a jak je daný výkon zpoplatněn, měl by se dotázat sestry nebo lékaře.
6. Je zakázáno kouřit a konzumovat alkohol a jiné návykové látky v prostorách zdravotnického zařízení.
7. Je zakázáno vodit psy (kromě asistenčních psů) a jiná zvířata do zdravotnického zařízení.
8. Je zakázáno pořizovat fotografie, video či audio záznamy ve zdravotnickém zařízení bez předchozího písemného souhlasu.
9. Prostory čekárny jsou monitorované kamerovým systémem se záznamem pro vaši i naši bezpečnost.
10. Zdravotnické zařízení je výukovým pracovištěm, můžete se zde setkat se studenty v době ordinačních hodin. S jejich přítomností v ordinaci při ošetření však nemusí pacient souhlasit.

J. Mimořádné epidemiologické situace


1. Pacient je povinen řídit se vždy pokyny personálu.
2. Pacient je povinen vždy předem telefonicky konzultovat svůj zdravotní stav se sestrou či lékařem.
3. Při návštěvě zdravotnického zařízení je nutné dbát na dodržení rozestupů (2 metry) v čekárně.
4. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient vždy pouze s ochrannými pomůckami.
5. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient v doprovodu max. 1 osoby (s ohledem na jeho zdravotní stav).
6. Pacienti mohou využívat dezinfekci, která je umístěna v čekárně.

K. Důsledky porušení vnitřního řádu


1. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.)
2. V případě ukončení péče z důvodu porušení vnitřního řádu dostane pacient písemné vyrozumění s uvedením důvodů opravňujících k tomuto kroku, v souladu s §48 odst. 5 stejného předpisu.

V Českých Budějovicích dne 1. 1. 2021

MUDr. Dominika Belzová

Ordinace PL Plzeňská s.r.o.